Nood of blinde paniek? Bel op +31854019091

Algemene Voorwaarden

1. Identiteit en Contactinformatie
Marketing Genius, gevestigd te Markt 21a, 4841 AA Prinsenbeek, is bereikbaar via het e-mailadres help@webgrowth.company en telefonisch via het nummer 0854019091 .

2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: de betalingstermijn is 14 dagen, offertes zijn 31 dagen geldig, en de opzegtermijn bedraagt 2 maanden.

3. Diensten en Producten
Marketing Genius biedt de volgende website-abonnementen aan: Essential (€100 per maand), Pro (€250 per maand) en Premium (€400 per maand). De genoemde prijzen worden vanaf 1 januari 2025 jaarlijks geïndexeerd. De minimale looptijd van een abonnement bedraagt 12 maanden. Voor aanvullende diensten en add-ons wordt verwezen naar de informatie op Webgrowth Company.

4. Gebruiksvoorwaarden
Van de afnemer wordt een actieve houding verwacht, inclusief het bijwonen van minimaal vier meetings per jaar. Grote wijzigingen dienen tijdig door de afnemer te worden aangegeven, zodat rekening kan worden gehouden met de planning. Het is de afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming medewerkers of freelancers, gelieerd aan Marketing Genius, in dienst te nemen.

5. Aansprakelijkheid
De afnemer is volledig verantwoordelijk voor alle content op de website. Marketing Genius garandeert een uptime van 98% en spant zich in bij het oplossen van technische problemen. Marketing Genius is niet aansprakelijk voor omzetverlies van de afnemer als gevolg van de nieuwe website of technische mankementen.

6. Betaling en Prijzen
Betaling geschiedt via factuur of automatische incasso. Voor buitenlandse afnemers is betaling via creditcard mogelijk, waarbij de prijs 10% hoger ligt. Bij vier openstaande facturen wordt de website afgeschaald tot enkel benaderbaar.

7. Annulering en Terugbetalingen
Annulering van het abonnement is mogelijk indien de website nog niet live is, tegen een vergoeding van vier maanden abonnementskosten. Indien de website live is maar minder dan 12 maanden oud is, dient de afnemer het bedrag tot en met de 12e maand te betalen bij annulering. Er worden geen terugbetalingen verstrekt.

8. Levering
Websites worden binnen 8 weken live gezet, mits alle content tijdig en correct door de afnemer wordt aangeleverd. Aanpassingen worden binnen 2 werkdagen verwerkt; grote aanpassingen binnen 3 weken, afhankelijk van de capaciteit.

9. Garantie en Klachten
Marketing Genius biedt snelle hosting, een mobiel responsieve website en een gegarandeerde uptime van 98%. Klachten kunnen per e-mail worden ingediend via help@webgrowth.company.

10. Privacybeleid
Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring van Marketing Genius.

11. Intellectuele Eigendomsrechten
Marketing Genius behoudt het intellectuele eigendom van de geleverde diensten. De afnemer is eigenaar van de websitecode in combinatie met de content. Plugins en code van derden vallen buiten deze regeling. Na opzegging en volledige betaling van openstaande facturen, mag de afnemer de code blijven gebruiken voor de website of webshop. Plugins worden gegarandeerd voor de resterende looptijd van het abonnement.

12. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie middels mediation opgelost. Indien noodzakelijk wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

13. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de website van Marketing Genius.

14. Overmacht
In geval van overmacht, waaronder natuurrampen, oorlog, terrorisme, pandemieën en andere onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van Marketing Genius liggen, is Marketing Genius niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de diensten.

15. Duur en Beëindiging
De minimale looptijd van het abonnement bedraagt 12 maanden. Na deze periode kan de overeenkomst worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

16. Toestemming en Aanvaarding
De afnemer aanvaardt deze Algemene Voorwaarden bij het ondertekenen van de offerte. Indien de afnemer de voorwaarden niet accepteert, wordt de opdracht niet uitgevoerd.

17. Beveiliging
Voor informatie over beveiliging wordt verwezen naar de privacyverklaring van Marketing Genius.